అందం స్వర్గానికి వెళ్లి పాతికేళ్లు..ఇప్పటికి ఆమె ఓ మిస్టరీనే

అందానికి నిర్వచనం ఆమె. అయితేనేం అర్దాంతరంగా పైనుంచి పిలుపు వచ్చి చెప్పాపెట్టకుండా ఓ రాత్రి ప్రయాణం పెట్టేసుకుంది. ఆమె వెళ్లిపోయి పాతికేళ్లు అవుతోంది. అయినా ఇప్పటికి ఆమెను ఎవరూ మర్చిపోలేకపోతున్నారు. పిభ్రవరి 25, 1974న…

అభిమానుల కోసం రెండు గంటలు నిలబడ్డ మహేష్ బాబు

మనపనులన్నీ మానుకుని ఓ పదినిముషాల సేపు ఫొటోలకు ఫోజులివ్వండి అంటే మనం ఏమంటాం..వెంటనే పనిచూసుకో..నాకు పనులు ఉన్నాయి అంటాం. కానీ మహేష్ బాబు అలా అనలేదు. రెండు గంటల సేపు అలా కంటిన్యూగా ఫొటోలు…